Get the CD Now!

The Gospel of Thomas

Gospel of Thomas in Coptic

The following text was made with reference to Meyer's edition in The Gospel of Thomas and Q Thomas Reader. Download the coptic2.ttf Coptic font to view the text. The pages and line breaks follow the Coptic manuscript found at Nag Hammadi.


Page 32

 1. naei ne N¥aje echp entaIS etonx
 2. joou auw afsxaisou Nqi didumos
 3. ioudas cwmas auw pejaf je pe
 4. taxe ecermhneia Nneei¥aje fna
 5. ji +pe an Mpmou peje IS mNtref
 6. lo Nqi pet¥ine ef¥ine ¥antef
 7. qine auw xotan ef¥anqine fna
 8. ¥tRtR auw ef¥an¥tortR fnaR
 9. ¥phre auw fnaR
 10. Rro ejM pthrf peje IS je eu¥a
 11. joos nhtN Nqi netswk xht thutN
 12. je eisxhhte etmNtero xN tpe e
 13. eie Nxalht naR ¥orp erwtN Nte
 14. tpe eu¥anjoos nhtN je sxN ca
 15. lassa eeie Ntbt naR ¥orp erwtN
 16. alla tmNtero sMpetNxoun auw
 17. sMpetNbal xotan etetN¥an
 18. souwn thutN tote senasouwn

Page 33

 1. thne auw tetnaeime je NtwtN pe
 2. N¥hre Mpeiwt etonx e¥wpe de
 3. tetnasouwn thutN an eeie tetN
 4. ¥oop xN oumNtxhke auw NtwtN
 5. pe tMNTxhke peje IS fnajnau an
 6. Nqi prwme NxLlo xN nefxoou ejne
 7. oukouei N¥hre ¥hm efxN sa¥F
 8. Nxoou etbe ptopos Mpwnx auw
 9. fnawnx je ouN xax N¥orp naR xa
 10. e auw Nse¥wpe oua ouwt peje IS
 11. souwn petMpMto Mpekxo ebol
 12. auw pechp erok fnaqwlp ebol
 13. nak mN laau gar efxhp efnaouwnx
 14. ebol an aujnouf Nqi nefmachths
 15. pejau naf jekouw¥ etrNRnhsteue
 16. auw e¥ te ce ena¥lhl ena+ ele
 17. hmosunh auw enaRparathrei eou
 18. Nqiouwm peje IS je MpRje qol au
 19. w petetMmoste Mmof MpRaaf je
 20. seqolp throu ebol Mpemto ebol
 21. Ntpe mN laau gar efxhp efnaou
 22. wnx ebol an auw mN laau efxoBS eu
 23. naqw oue¥N qolpf peje IS ou
 24. makarios pe pmouei paei ete
 25. prwme naouomf auw Nte pmouei
 26. ¥wpe Rrwme auw fbht Nqi prw
 27. me paei ete pmouei naouomf au
 28. w pmouei na¥wpe Rrwme auw pe
 29. jaf je eprwme tNtwn auouwxe
 30. RrmNxht paei Ntaxnouje Ntefa
 31. bw ecalassa afswk Mmos exrai
 32. xN calassa esmex Ntbt Nkouei N
 33. xrai Nxhtou afxe aunoq NtBT ena
 34. nouf Nqi pouwxe RrmNxht afnou
 35. je NNkouei throu Ntbt ebol e[pe]

Page 34

 1. sht ecalassa afswtp Mpnoq N
 2. tBT ywris xise pete ouN maaje Mmof
 3. eswtM marefswtM peje IS je eisxh
 4. hte afei ebol Nqi petsite afmex tootF
 5. afnouje axoeine men xe ejN texih
 6. auei Nqi Nxalate aukatfou xNkooue
 7. auxe ejN tpetra auw Mpouje noune
 8. epesht epkax auw Mpouteue xMS ex
 9. rai etpe auw xNkooue auxe ejN N¥on
 10. te auwqt Mpeqroq auw apfNt ouomou
 11. auw axNkooue xe ejN pkax etnanouf
 12. auw af+ karpos exrai etpe enanouf af
 13. ei Nse esote auw ¥ejouwt esote
 14. peje IS je aeinouje NoukwXt ejN
 15. pkosmos auw eisxhhte +arex erof
 16. ¥antefjero peje IS je teeipe naRpa
 17. rage auw tetNtpe Mmos naRparage
 18. auw netmoout seonx an auw netonx
 19. senamou an Nxoou netetNouwm
 20. Mpetmoout netetNeire Mmof Mpe
 21. tonx xotan etetN¥an¥wpe xM pou
 22. oein ou petetnaaf xM voou etetN
 23. o Noua atetNeire Mpsnau xotan de
 24. etetN¥a¥wpe Nsnau ou pe ete
 25. tNnaaf peje Mmachths NIS je tN
 26. sooun je knabwk NtooTN nim pe
 27. etnaR noq exrai ejwn peje IS nau
 28. je pma NtatetNei Mmau etetna
 29. bwk ¥a iakwbos pdikaios paei Nta
 30. tpe mN pkax ¥wpe etbhtF peje IS
 31. Nnefmachths je tNtwnt NtetN
 32. joos naei je eeine Nnim pejaf naf
 33. Nqi simwn petros je ekeine Nouag
 34. gelos Ndikaios pejaf naf Nqi mac

Page 35

 1. caios je ekeine Nourwme Mviloso
 2. vos NrMNxht pejaf naf Nqi cwmas
 3. je psax xolws tatapro na¥¥apf an
 4. etrajoos je ekeine Nnim peje iHS
 5. je anok peksax an epei aksw ak+xe
 6. ebol xN tphgh etbRbre taei anok
 7. Ntaei¥itS auw afjitF afanaywrei
 8. afjw naf N¥omt N¥aje Ntare cw
 9. mas de ei ¥a nef¥beer aujnouf je
 10. Nta IS joos je ou nak pejaf nau Nqi
 11. cwmas je ei¥anjw nhtN oua xN N¥a
 12. je Ntafjoou naei tetnafi wne Nte
 13. tNnouje eroei auw Nte oukwxt ei e
 14. bol xN Nwne Nsrwxk MmwtN peje
 15. IS nau je etetN¥anRnhsteue tetna
 16. jpo nhtN Nnounobe auw etetN¥an
 17. ¥lhl senaRkatakrine MmwtN auw
 18. etetN¥an+ elehmosunh etetnaei
 19. re Noukakon NnetMPNA auw etetN
 20. ¥anbwk exoun ekax nim auw NtetM
 21. moo¥e xN Nywra eu¥aRparadeye
 22. MmwtN petounakaaf xarwtN ouomF
 23. net¥wne Nxhtou ericerapeue Mmo
 24. ou petnabwk gar exoun xN tetNta
 25. pro fnajwxM thutN an alla petN
 26. nhu ebol xN tetNtapro Ntof pe
 27. tnajaxM thutN peje IS je xotan
 28. etetN¥annau epete Mpoujpof
 29. ebol xN tsxime pext thutN ejM
 30. petNxo NtetNouw¥t naf petM
 31. mau pe petNeiwt peje IS je taya
 32. eumeeue Nqi Rrwme je Ntaeiei enou
 33. je Noueirhnh ejM pkosmos auw
 34. sesooun an je Ntaeiei anouje NxN
 35. pwrj ejN pkax oukwxt oushfe
 36. oupolemos ouN +ou gar na¥wpe

Page 36

 1. xN ouhei ouN ¥omt na¥wpe ejN
 2. snau auw snau ejN ¥omt peiwt
 3. ejM p¥hre auw p¥hre ejM peiwt
 4. auw senawxe eratou euo Mmona
 5. yos peje IS je +na+ nhtN Mpete
 6. Mpe bal nau erof auw pete Mpe ma
 7. aje sotmef auw pete Mpe qij qM
 8. qwmF auw Mpefei exrai xi vht
 9. Rrwme peje Mmachths NIS je jo
 10. os eron je tNxah esna¥wpe N
 11. a¥ Nxe peje IS atetNqwlp gar ebol
 12. Ntaryh jekaas etetna¥ine Nsa
 13. caxh je xM pma ete taryh Mmau e
 14. caxh na¥wpe Mmau oumakarios
 15. petnawxe eratf xN taryh auw
 16. fnasouwn cxah auw fnaji +pe
 17. an Mmou peje IS je oumakarios
 18. pe Ntax¥wpe xa texh empatef¥w
 19. pe etetN¥an¥wpe naei Mmach
 20. ths NtetNswtM ana¥aje neeiw
 21. ne naRdiakonei nhtN ouNthtN
 22. gar Mmau N+ou N¥hn xM para
 23. disos esekim an N¥wm Mprw
 24. auw mare nouqwbe xe ebol pet
 25. nasouwnou fnaji +pe an Mmou
 26. peje Mmachths NIS je joos
 27. eron je tmNtero nMphue es
 28. tNtwn enim pejaf nau je estN
 29. twn aubLbile N¥Ltam <s>soBK pa
 30. ra Nqroq throu xotan de es¥an
 31. xe ejM pkax etouR xwb erof ¥af
 32. teuo ebol Nnounoq Ntar Nf¥w
 33. pe Nskeph Nxalate Ntpe pe
 34. je marixam NIS je enekmach
 35. ths eine Nnim pejaf je eueine

Page 37

 1. NxN¥hre ¥hm euqelit ausw¥e etw
 2. ou an te xotan eu¥aei Nqi Njoeis
 3. Ntsw¥e senajoos je ke tNsw¥e
 4. ebol nan Ntoou sekakaxhu MpouM
 5. to ebol etroukaas ebol nau Nse+ tou
 6. sw¥e nau dia touto +jw Mmos je ef
 7. ¥aeime Nqi pjesxNhei je fnhu Nqi
 8. prefjioue fnaroeis empatefei NftM
 9. kaaf e¥ojt exoun epefhei Nte tef
 10. mNtero etreffi Nnefskeuos NtwtN
 11. de roeis xa texh Mpkosmos mour M
 12. mwtN ejN netN+pe xNnounoq Ndu
 13. namis ¥ina je ne nlhsths xe exih eei
 14. ¥arwtN epei teyreia etetNqw¥t
 15. ebol xhtS senaxe eros maref¥wpe
 16. xN tetNmhte Nqi ourwme Nepisth
 17. mwn Ntare pkarpos pwx afei xNnou
 18. qeph epefasx xN tefqij afxasf pe
 19. te ouN maaje Mmof eswtM marefswtM
 20. aIS nau axNkouei euji erwte pejaf N
 21. nefmachths je neeikouei etji erw
 22. te eutNtwn anetbhk exoun atmN
 23. tero pejau naf je eeieno Nkouei tN
 24. nabwk exoun etmNtero peje iHS nau
 25. je xotan etetN¥aR psnau oua auw e
 26. tetN¥aR psa nxoun Nce Mpsa nbol
 27. auw psa nbol Nce Mpsa nxoun auw psa n
 28. tpe Nce Mpsa mpitN auw ¥ina ete
 29. tnaeire Mvoout mN tsxime Mpioua
 30. ouwt jekaas ne voout R xoout Nte
 31. tsxime R sxime xotan etetN¥aeire
 32. NxNbal epma Noubal auw ouqij
 33. epma Nnouqij auw ouerhte epma
 34. Nouerhte ouxikwn epma Nouxikwn
 35. tote tetnabwk exoun e[t]mN[ter]o

Page 38

 1. peje IS je +nasetp thne oua ebol
 2. xN ¥o auw snau ebol xN tba auw
 3. senawxe eratou euo oua ouwt pe
 4. je nefmachths je matsebon epto
 5. pos etkMmau epei tanagkh eron te
 6. etrN¥ine Nswf pejaf nau je peteu
 7. N maaje Mmof marefswtM ouN ou
 8. oein ¥oop Mvoun NnourMouoein
 9. auw fR ouoein epkosmos thrf eftM
 10. R ouoein oukake pe peje IS je mere
 11. pekson Nce Ntek2uyh erithrei Mmof
 12. Nce Ntelou Mpekbal peje IS je pjh
 13. etxM pbal Mpekson knau erof psoei
 14. de etxM pekbal knau an erof xotan
 15. ek¥annouje Mpsoei ebol xM pek
 16. bal tote knanau ebol enouje Mpjh
 17. ebol xM pbal Mpekson ete<tN>tMRnh
 18. steue epkosmos tetnaxe an etmNte
 19. ro etetNtMeire Mpsambaton Nsab
 20. baton Ntetnanau an epeiwt peje
 21. IS je aeiwxe erat xN tmhte Mpkos
 22. mos auw aeiouwnx ebol nau xN sar3
 23. aeixe eroou throu eutaxe Mpixe ela
 24. au Nxhtou efobe auw ata2uyh + tkas
 25. ejN N¥hre NRrwme je xNbLleeu
 26. e ne xM pouxht auw senau ebol an
 27. je Ntauei epkosmos eu¥oueit eu
 28. ¥ine on etrouei ebol xM pkosmos
 29. eu¥oueit plhn tenou setoxe xo
 30. tan eu¥annex pouhrp tote senaR
 31. metanoei peje IS e¥je Nta tsar3
 32. ¥wpe etbe pNA ou¥phre te e¥
 33. je pNA de etbe pswma ou¥phre
 34. N¥phre pe alla anok +R ¥phre

Page 39

 1. Mpaei je pws ateeinoq MMNTrMma
 2. o asouwx xN teeiMNTxhke peje IS
 3. je pma euN ¥omt Nnoute Mmau xN
 4. noute ne pma euN snau h oua anok
 5. +¥oop nmmaf peje IS mN provh
 6. ths ¥hp xM pef+me mare soein Rce
 7. rapeue Nnetsooun Mmof peje IS
 8. je oupolis eukwt Mmos xijN outo
 9. ou efjose estajrhu mN qom Nsxe
 10. oude sna¥xwp an peje IS petkna
 11. swtM erof xM pekmaaje xM pkema
 12. aje ta¥e oei¥ Mmof xijN netNje
 13. nepwr mare laau gar jere xhBS Nf
 14. kaaf xa maaje oude mafkaaf xM ma
 15. efxhp alla e¥arefkaaf xijN tlu
 16. ynia jekaas ouon nim etbhk exoun
 17. auw etNnhu ebol eunanau apefou
 18. oein peje IS je oubLle ef¥answk
 19. xhtf NnoubLle ¥auxe Mpesnau
 20. epesht euxieit peje IS mN qom
 21. Nte oua bwk exoun ephei Mpjw
 22. wre Nfjitf Njnax ei mhti Nfmour
 23. Nnefqij tote fnapwwne ebol
 24. Mpefhei peje IS mNfi roou¥ jin
 25. xtooue ¥a rouxe auw jin xirouxe
 26. ¥a xtooue je ou pe<t>etnataaf xiwt
 27. thutN peje nefmachths je a¥ N
 28. xoou eknaouwnx ebol nan auw a¥
 29. Nxoou enanau erok peje IS je xo
 30. tan etetN¥akek thutN exhu Mpe
 31. tN¥ipe auw NtetNfi NnetN¥thn
 32. NtetNkaau xa pesht NnetNouerh
 33. te Nce Nnikouei N¥hre ¥hm Nte
 34. tNjopJP Mmoou tote [tet]nanau

Page 40

 1. ep¥hre Mpetonx auw tetnaR
 2. xote an peje IS je xax Nsop atetN
 3. Repicumei eswtM aneei¥aje naei
 4. e+jw Mmoou nhtN auw mNthtN
 5. keoua esotmou NtootF ouN xNxo
 6. ou na¥wpe NtetN¥ine Nswei te
 7. tnaxe an eroei peje IS je Mvarisai
 8. os mN Ngrammateus auji N¥a¥t
 9. Ntgnwsis auxopou oute Mpoubwk
 10. exoun auw netouw¥ ebwk exoun M
 11. poukaau NtwtN de ¥wpe Mvronimos
 12. Nce Nnxof auw Nakeraios Nce NN
 13. qrompe peje IS oubeneloole au
 14. toqs Mpsa nbol Mpeiwt auw esta
 15. jrhu an senaporkS xa tesnoune Ns
 16. tako peje IS je peteuNtaf xN tef
 17. qij sena+ naf auw pete mNtaf pke
 18. ¥hm etouNtaf senafitF Ntootf
 19. peje IS je ¥wpe etetNRparage
 20. pejau naf Nqi nefmachths je Ntak
 21. nim ekjw Nnai nan xN ne+jw M
 22. moou nhtN NtetNeime an je anok
 23. nim alla NtwtN atetN¥wpe Nce N
 24. niioudaios je seme Mp¥hn semos
 25. te Mpefkarpos auw seme Mpkarpos
 26. semoste Mp¥hn peje IS je petaje
 27. oua apeiwt senakw ebol naf auw
 28. petaje oua ep¥hre senakw ebol
 29. naf petaje oua de apPNA etouaab
 30. senakw an ebol naf oute xM pkax
 31. oute xN tpe peje IS maujele eloo
 32. le ebol xN ¥onte oute maukwtf
 33. kNte ebol xN sRqamoul mau+ karpos
 34. gar ouagacos Rrwme ¥afeine N

Page 41

 1. ouagacon ebol xM pefexo oukak[os]
 2. Rrwme ¥afeine NxNponhron ebol
 3. xM pefexo ecoou etxN pefxht au
 4. w Nfjw NxNponhron ebol gar xM
 5. vouo Mvht ¥afeine ebol NxNpo
 6. nhron peje IS je jin adam ¥a iwxan
 7. nhs pbaptisths xN Njpo NNxiome
 8. mN petjose aiwxannhs pbapti
 9. sths ¥ina je nouwqp Nqi nefbal
 10. aeijoos de je petna¥wpe xN thu
 11. tN efo Nkouei fnasouwn tmNte
 12. ro auw fnajise aiwxannhs peje IS
 13. je mN qom Nteourwme telo axto
 14. snau Nfjwlk Mpite sNte auw mN
 15. qom Nte ouxmXAL ¥M¥e joeis snau
 16. h fnaRtima Mpoua auw pkeoua fna
 17. Rxubrize Mmof mare rwme se Rpas
 18. auw Nteunou Nfepicumei asw hrp
 19. Bbrre auw maunouj hrp BbRre eas
 20. kos Nas jekaas Nnoupwx auw mau
 21. nej hrp Nas easkos BbRre ¥ina je
 22. neftekaf maujLq toeis Nas a¥thn
 23. N¥aei epei oun oupwx na¥wpe
 24. peje IS je er¥a snau R eirhnh mN
 25. nouerhu xM peihei ouwt senajoos
 26. Mptau je pwwne ebol auw fnapw
 27. wne peje IS je xenmakarios ne n
 28. monayos auw etsotp je tetna
 29. xe atmNtero je NtwtN xNebol
 30. NxhtS palin etetnabwk emau pe
 31. je IS je eu¥anjoos nhtN je Nta
 32. tetN¥wpe ebol twn joos nau
 33. je Ntanei ebol xM pouoein pma
 34. enta pouoein ¥wpe Mmau ebol
 35. xitootf ouaatf afwx[e eratf]

Page 42

 1. auw afouwnx e[b]ol xN touxikwn eu
 2. ¥ajoos nhtN je NtwtN pe joos
 3. je anon nef¥hre auw anon Nswtp
 4. Mpeiwt etonx eu¥anjne thutN
 5. je ou pe pmaein MpetNeiwt etxN
 6. thutN joos eroou je oukim pe mN
 7. ouanapausis pejau naf Nqi nefma
 8. chths je a¥ Nxoou etanapausis N
 9. netmoout na¥wpe auw a¥ Nxoou
 10. epkosmos BbRre nhu pejaf nau je
 11. th etetNqw¥t ebol xhtS asei alla
 12. NtwtN tetNsooun an Mmos pejau
 13. naf Nqi nefmachths je joutafte
 14. Mprovhths au¥aje xM pisrahl
 15. auw au¥aje throu xrai Nxhtk pe
 16. jaf nau je atetNkw Mpetonx Mpe
 17. tNMto ebol auw atetN¥aje xa net
 18. moout pejau naf Nqi nefmachths
 19. je psBbe Rwvelei h Mmon pejaf
 20. nau je nefRwvelei ne poueiwt na
 21. jpoou ebol xN toumaau eusBbhu
 22. alla psBbe Mme xM pNA afqN xhu
 23. thrf peje IS je xNmakarios ne nxh
 24. ke je twtN te tmNtero nMphue
 25. peje IS je petameste pefeiwt
 26. an mN tefmaau fna¥R machths an
 27. naei auw Nfmeste nefsnhu mN
 28. nefswne Nffei Mpefs7os Ntaxe
 29. fna¥wpe an efo Na3ios naei pe
 30. je IS je petaxsouwn pkosmos af
 31. xe euptwma auw pentaxxee aptw
 32. ma pkosmos Mp¥a Mmof an pe
 33. je IS je tmNtero Mpeiwt estNtwn
 34. aurwme euNtaf Mmau Nnouqroq
 35. en[ano]uf apefjaje ei Ntou¥h

Page 43

 1. afsite Nouzizani[o]n ejN peqro[q e]
 2. tnanouf Mpe prwme koou exwle
 3. Mpzizanion pejaf nau je mhpws
 4. NtetNbwk je enaxwle Mpzizanion
 5. NtetNxwle Mpsouo nMmaf xM vo
 6. ou gar MpwXS Nzizanion naouwnx
 7. ebol sexolou Nserokxou peje IS
 8. je oumakarios pe prwme Ntaxxise
 9. afxe apwnx peje IS je qw¥t Nsa pe
 10. tonx xws etetNonx xina je netMmou
 11. auw NtetN¥ine enau erof auw tetna¥
 12. qM qom an enau <afnau> ausamareiths effi N
 13. nouxieib efbhk exoun e+oudaia pe
 14. jaf Nnefmachths je ph Mpkwte
 15. Mpexieib pejau naf jekaas efna
 16. mooutf Nfouomf pejaf nau xws e
 17. fonx fnaouomf an alla ef¥amo
 18. outf Nf¥wpe Nouptwma pejau
 19. je Nkesmot fna¥as an pejaf nau
 20. je NtwtN xwtthutN ¥ine Nsa ou
 21. topos nhtN exoun euanapausis
 22. jekaas NnetN¥wpe Mptwma Nse
 23. ouwm thutN peje IS ouN snau naM
 24. ton Mmau xi ouqloq poua namou pou
 25. a nawnx peje salwmh Ntak nim
 26. prwme xws ebol xN oua aktelo ejM
 27. paqloq auw akouwm ebol xN ta
 28. trapeza peje IS nas je anok pe
 29. pet¥oop ebol xM pet¥h¥ au+
 30. naei ebol xN na paeiwt anok tek
 31. machths etbe paei +jw Mmos je
 32. xotan ef¥a¥wpe ef¥h¥ fnamoux
 33. ouoein xotan de ef¥an¥wpe ef
 34. ph¥ fnamoux Nkake peje IS je ei
 35. jw Nnamusthrion Nne[tMp¥a] N

Page 44

 1. [na]musthrion pe[t]e tekounam naaf
 2. mNtre tekxbour eime je esr ou peje IS
 3. je neuN ourwme Mplousios euNtaf M
 4. mau Nxax Nyrhma pejaf je +naRyrw N
 5. nayrhma jekaas eeinajo Ntawsx
 6. Ntatwqe Ntamoux Nnaexwr Nkar
 7. pos ¥ina je niR qrwx Llaau naei ne
 8. nefmeeue eroou xM pefxht auw xN
 9. tou¥h etMmau afmou peteuM maje
 10. Mmof marefswtM peje IS je ourw
 11. me neuNtaf xN¥Mmo auw Ntarefsob
 12. te Mpdipnon afjoou MpefxmXAL ¥i
 13. na efnatwxm NN¥Mmoei afbwk M
 14. p¥orp pejaf naf je pajoeis twxM
 15. Mmok pejaf je ouNtaei xNxomt
 16. axenemporos seNnhu ¥aroei erouxe
 17. +nabwk Ntaouex saxne nau +Rparai
 18. tei Mpdipnon afbwk ¥a keoua pe
 19. jaf naf je apajoeis twxM Mmok
 20. pejaf naf je aeitoou ouhei auw se
 21. Raitei Mmoei Nouxhmera +nasRfe an
 22. afei ¥a keoua pejaf naf je pajo
 23. eis twxM Mmok pejaf naf je pa¥bhr
 24. naR ¥eleet auw anok etnaR dipnon
 25. +na¥i an +Rparaitei Mpdipnon af
 26. bwk ¥a keoua pejaf naf je pajoeis
 27. twxm Mmok pejaf naf je aeitoou N
 28. oukwmh eeibhk aji N¥wm +na¥i
 29. an +Rparaitei afei Nqi pxmXAL afjo
 30. os apefjoeis je nentaktaxmou a
 31. pdipnon auparaitei peje pjoeis M
 32. pefxmXAL je bwk epsa nbol anxio
 33. oue netknaxe eroou eniou jekaas
 34. eunaRdipnei Nreftoou mN ne¥o
 35. t[e senab]wk an exoun entopos Mpaiwt

Page 45

 1. pejaf je ourwme Nyrh[sto]s neuNt[af]
 2. Nouma Neloole aftaaf NxNouoeie
 3. ¥ina eunaR xwb erof Nfji Mpefkar
 4. pos Ntootou afjoou MpefxmXAL je
 5. kaas enouoeie na+ naf Mpkarpos M
 6. pma Neloole auemaxte MpefxMXAL
 7. auxioue erof ne kekouei pe Nsemooutf
 8. apxmXAL bwk afjoos epefjoeis pe
 9. je pefjoeis je me¥ak Mpefsouw
 10. nou afjoou NkexmXAL anouoeie xi
 11. oue epkeouatote apjoeis joou M
 12. pef¥hre pejaf je me¥ak sena¥ipe
 13. xhtf Mpa¥hre anouoeie etMmau epei
 14. sesooun je Ntof pe peklhronomos
 15. Mpma Neloole auqopf aumooutf
 16. peteuM maaje Mmof marefswtM pe
 17. je IS je matseboei epwne paei Ntau
 18. stof ebol Nqi netkwt Ntof pe pww
 19. ne Nkwx peje IS je petsooun Mpthrf
 20. efR qrwx ouaaf <f>R qrwx Mpma thrf
 21. peje IS je NtwtN xMmakarios xotan
 22. eu¥anmeste thutN NseRdiwke M
 23. mwtN auw senaxe an etopos xM pma
 24. entaudiwke MmwtN xrai Nxhtf pe
 25. je IS xMmakarios ne naei Ntaudiwke
 26. Mmoou xrai xM pouxht netMmau
 27. nentaxsouwn peiwt xN oume xM
 28. makarios netxkaeit ¥ina euna
 29. tsio Ncxh Mpetouw¥ peje IS xo
 30. tan etetN¥ajpe ph xN thutN pai
 31. eteuNthtNF fnatouje thutN e¥w
 32. pe mNthtN ph xN t[h]utN paei ete
 33. mNthtNF xN thne f[na]mout thne
 34. peje IS je +na¥or[¥R Mpee]ihei
 35. auw mN laau na¥kotf [. . . . . . . . .]

Page 46

 1. [pe]je our[wm]e naf je joos Nnasnhu
 2. ¥ina eunapw¥e NNxnaau Mpaeiwt
 3. nMmaei pejaf naf je w prwme nim
 4. pe Ntaxaat Nrefpw¥e afkotF a
 5. nefmachths pejaf nau je mh eei
 6. ¥oop Nrefpw¥e peje IS je pwxs
 7. men na¥wf Nergaths de sobk sopS
 8. de Mpjoeis ¥ina efnanej ergaths
 9. ebol epwXS pejaf je pjoeis ouN
 10. xax Mpkwte Ntjwte mN laau de xN
 11. t¥w<t>e peje IS oun xax axeratou
 12. xirM pro alla Mmonayos netnabwk
 13. exoun epma N¥eleet peje IS je
 14. tmNtero Mpeiwt estNtwn aurwme
 15. Ne¥wwt euNtaf Mmau Nouvorti
 16. on eafxe aumargariths pe¥wt
 17. etMmau ousabe pe af+ pevortion
 18. ebol aftoou naf Mpimargariths
 19. ouwt NtwtN xwtthutN ¥ine N
 20. sa pefexo emafwjN efmhn ebol
 21. pma emare jooles txno exoun emau
 22. eouwm oude mare ffNt tako peje
 23. IS je anok pe pouoein paei etxi
 24. jwou throu anok pe pthrf Nta
 25. pthrf ei ebol Nxht auw Nta pthrf
 26. pwx ¥aroei pwx Nnou¥e anok
 27. +Mmau fi Mpwne exrai auw tetna
 28. xe eroei Mmau peje IS je etbe ou
 29. atetNei ebol etsw¥e enau euka¥
 30. efkim e[bol] xitM pthu auw enau
 31. eurwm[e e]uN¥thn euqhn xiwwb
 32. N[ce Nnet]NRrwou mN netMmegi

Page 47

 1. stanos naei en[e]¥thn e[t]
 2. qhn xiwou auw sen[a]¥Ssoun
 3. tme an peje ousxim[e] naf xM
 4. pmh¥e je neeiats [N]cxh N
 5. taxfi xarok auw Nki[b]e entax
 6. sanou¥k pejaf na[s] je ne
 7. eiatou NnentaxswtM a
 8. plogos Mpeiwt auarex erof
 9. xN oume ouN xNxoou gar na¥wpe
 10. NtetNjoos je neeiatS Ncxh ta
 11. ei ete Mpsw auw Nkibe naei empou
 12. + erwte peje IS je pentaxsouwn
 13. pkosmos afxe epswma pentaxxe
 14. de epswma pkosmos Mp¥a Mmof
 15. an peje IS je pentaxR rMmao ma
 16. refR rro auw peteuNtaf Nouduna
 17. mis marefarna peje IS je petxhn
 18. eroei efxhn etsate auw petouhu
 19. Mmoei fouhu NtmNtero peje IS
 20. je nxikwn seouonx ebol Mprw
 21. me auw pouoein etNxhtou fxhp
 22. xN cikwn Mpouoein Mpeiwt fna
 23. qwlp ebol auw tefxikwn xhp
 24. ebol xitN pefouoein peje IS Nxo
 25. ou etetNnau epetNeine ¥aretN
 26. ra¥e xotan de etetN¥annau
 27. anetNxikwn Ntax¥wpe xi tetne
 28. xh oute maumou oute mauouwnx
 29. ebol tetnafi xa ouhr peje IS je
 30. Nta adam ¥wpe ebol xNnounoq
 31. Ndunamis mN ounoq MmNtrMma
 32. o auw Mpef¥wpe e[fM]p¥a Mmw
 33. tN neua3ios gar pe [nefnaji] +p[e]
 34. an Mpmou peje IS je [nba¥or ou

Page 48

 1. Nt]au nou[b]hb auw Nxalate ouNtau
 2. Mmau Mpeumax p¥hre de Mprwme
 3. mNtaf Nn[o]uma erike Ntefape Nf
 4. Mton Mm[o]f pejaf Nqi IS je outalai
 5. pwron pe pswma eta¥e Nouswma
 6. auw outalaipwros te t2uyh eta¥e
 7. Nnaei Mpsnau peje IS je Naggelos
 8. nhu ¥arwtN mN Nprovhths auw se
 9. na+ nhtN NneteuNthtNse auw
 10. NtwtN xwtthutN netNtotthne
 11. taau nau NtetNjoos nhtN je a¥ N
 12. xoou petouNnhu Nseji pete pwou
 13. peje IS je etbe ou tetNeiwe Mpsa n
 14. bol Mppothrion tetNRnoei an je
 15. pentaxtamio Mpsa nxoun Ntof on
 16. pentaftamio Mpsa nbol peje iHS
 17. je amheitN ¥aroei je ouyrhstos
 18. pe panaxb auw tamNTjoeis ourM
 19. ra¥ te auw tetnaxe auanaupasis nh
 20. tN pejau naf je joos eron je
 21. Ntk nim ¥ina enaRpisteue erok pe
 22. jaf nau je tetNRpiraze Mpxo Ntpe
 23. mN pkax auw petNpetNMto ebol
 24. MpetNsouwnf auw peeikairos te
 25. tNsooun an NRpiraze Mmof peje
 26. IS je ¥ine auw tetnaqine alla ne
 27. tatetNjnouei eroou Nnixoou eMpi
 28. Joou nhtN Mvoou etMmau tenou
 29. exnai ejoou auw tetN¥ine an Nsw
 30. ou MpR+ petouaab Nnouxoor jekas
 31. nounojou etkopria MpRnouje nM
 32. margarith[s N]ne¥au ¥ina je nouaaf
 33. Nla[. . .] [pej]e IS pet¥ine fnaqine
 34. [pettwxM e]xoun senaouwn naf
 35. [peje IS je] e¥wpe ouNthtN xomt

Page 49

 1. MpR+ etmhse alla + [Mmof] Mpet[e]
 2. tnajitou an Ntootf p[ej]e IS je TMN
 3. tero Mpeiwt estNtw[n au]sxime
 4. asji Noukouei Nsaeir a[sx]opf xN
 5. ou¥wte asaaf NxNno[q N]noeik
 6. peteuM maaje Mmof ma[re]fswtM
 7. peje IS je tmNtero Mpe[iwt e]stN
 8. twn ausxime esfi xa ouqL[meei] ef
 9. mex Nnoeit esmoo¥e x[i ou]xih
 10. esouhou apmaaje MpqLm[e]ei ou
 11. wqp apnoeit ¥ouo Nsws [x]i texi
 12. h nessooun an pe ne Mpeseime
 13. exise Ntarespwx exoun epeshei
 14. aska pqLmeei apesht asxe erof ef
 15. ¥oueit peje IS tmNtero Mpeiwt
 16. estNtwn eurwme efouw¥ emout
 17. ourwme Mmegistanos af¥wlm N
 18. tshfe xM pefhei afjotS Ntjo je
 19. kaas efnaeime je tefqij natwk
 20. exoun tote afxwtB Mpmegistanos
 21. peje Mmachths naf je neksnhu
 22. mN tekmaau seaxeratou xi psa n
 23. bol pejaf nau je netNneeima
 24. e+re Mpouw¥ Mpaeiwt naei ne
 25. nasnhu mN tamaau Ntoou pe etna
 26. bwk exoun etmNtero Mpaeiwt
 27. autsebe IS aunoub auw pejau naf
 28. je nethp akaisar se¥ite Mmon N
 29. N¥wm pejaf nau je + na kaisar
 30. Nkaisar + na pnoute Mpnoute
 31. auw pete pwei pe matNnaeif
 32. petameste pefei[wt] an mN tef
 33. maau Ntaxe fna¥R m[acht]hs naei an
 34. auw petamRre pef[eiwt an m]N tef
 35. maau Ntaxe fna¥R m[achths na]
 36. ei an tamaau gar Ntas [. . . . . . . . .]

Page 50

 1. [. .]ol ta[maa]u de Mme as+ naei Mpwnx
 2. peje IS [je o]uoei nau Mvarisaios je
 3. eueine [Nn]ououxor efNkotk xijN pou
 4. onef Nx[N]nexoou je oute fouwm an
 5. oute fk[w] an Nnexoou eouwm peje IS
 6. je ouma[ka]rios pe prwme paei etsooun
 7. je xN a¥ Mmeros enlhsths nhu exoun
 8. ¥ina [ef]natwoun Nfswoux Ntef
 9. mNTe[ro] auw Nfmour Mmof ejN tef
 10. +pe x[a] texh empatouei exoun pe
 11. jau NIS je amou NtN¥lhl Mpoou
 12. auw NtNRnhsteue peje IS je ou gar
 13. pe pnobe Ntaeiaaf h Ntaujro eroei
 14. xN ou alla xotan er¥an pnumvios ei
 15. ebol xM pnumvwn tote marounh
 16. steue auw marou¥lhl peje IS je pe
 17. tnasouwn peiwt mN tmaau senamou
 18. te erof je p¥hre Mpornh peje IS je
 19. xotan etetN¥aR psnau oua tetna¥w
 20. pe N¥hre Mprwme auw etetN¥an
 21. joos je ptoou pwwne ebol fna
 22. pwwne peje IS je tmNtero estNtwn
 23. eurwme N¥ws euNtaf Mmau N¥e N
 24. esoou aoua Nxhtou swrm epnoq pe
 25. afkw Mpste2it af¥ine Nsa pioua
 26. ¥antefxe erof Ntarefxise pejaf
 27. Mpesoou je +ouo¥k para pste2it
 28. peje IS je petasw ebol xN tatapro
 29. fna¥wpe Ntaxe anok xw +na¥wpe
 30. entof pe auw nechp naouwnx erof
 31. peje IS je tmNtero estNtwn eurw
 32. me euNtaf Mmau xN tefsw¥e Nnou
 33. exo efxh[p e]fo Natsooun erof au
 34. w M[mNnsa t]refmou afkaaf Mpef
 35. [¥hre ne]p¥hre sooun an affi

Page 51

 1. tsw¥e etMmau aftaas [ebo]l auw pe[n]
 2. taxtoous afei efskaei a[fx]e apexo af
 3. aryei N+ xomt etmhse N[ne]tFouo¥ou
 4. peje IS je pentaxqine Mpkosmos
 5. nfR rMmao marefarna Mpkosmos
 6. peje IS je Mphue naqwl auw pkax
 7. MpetNMto ebol auw petonx ebol xN
 8. petonx fnanau an emou ouy xoti eIS
 9. jw Mmos je petaxe erof ouaaf pkos
 10. mos Mp¥a Mmof an peje IS je ouoei
 11. Ntsar3 taei eto¥e Nt2uyh ouoei
 12. Nt2uyh taei eto¥e Ntsar3 pejau
 13. naf Nqi nefmachths je tmNtero
 14. esNnhu Na¥ Nxoou esNnhu an xN ou
 15. qw¥t ebol eunajoos an je eisxhh
 16. te Mpisa h eisxhhte th alla tmNtero
 17. Mpeiwt espor¥ ebol xijM pkax auw
 18. Rrwme nau an eros peje simwn petros
 19. nau je mare marixam ei ebol NxhtN
 20. je Nsxiome Mp¥a an Mpwnx peje IS
 21. je eisxhhte anok +naswk Mmos je
 22. kaas eeinaas Nxoout ¥ina esna¥w
 23. pe xwws NoupNA efonx efeine M
 24. mwtN Nxoout je sxime nim esnaas
 25. Nxoout snabwk exoun etmNTero
 26. nMphue
 27. peuaggelion
 28. pkata cwmas


Go to the Gopsel of Thomas page of Early Christian Writings

Go to the Chronological List of all Early Christian Writings

Please buy the CD to support the site, view it without ads, and get bonus stuff!

Early Christian Writings is copyright © Peter Kirby <E-Mail>.

Get the CD Now!
MLA
Style

Kirby, Peter. "Historical Jesus Theories." Early Christian Writings. <http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-hoole.html>.