Get the CD Now!

Greek Text of Secret Mark

 1. + ek twn epistolwn tou agiwtatou klhmentov tou strwmatewv? qeodwrw?
 2. kalwv epoihsav epistomisav tav arrhtouv didaskaliav twn karpokratianwn?
 3. outoi gar oi profhteuqentev asterev planhtai? oi apo thv stenhv twn entolwn o
 4. dou eiv aperaton abusson planwmenoi twn sarkikwn kai enswmatwn amartiwn?
 5. pefusiwmenoi gar eiv gnwsin? wv legousi? twn baqewn tou satana? lanqanousin eiv
 6. ton zofon tou skotouv tou yeudouv eautouv aporriptontev? kai kaucwmenoi
 7. eleuqerouv einai? douloi gegonasin andrapodwdwn epiqumiwn? toutoiv oun an
 8. tistateon panth te kai pantwv? ei gar kai ti alhqev legoien? oud outw sum
 9. fwnoih an autoiv o thv alhqeiav erasthv? oude gar panta talhqh alhqeia? oude
 10. thn kata tav anqrwpinav doxav fainomenhn alhqeian prokriteon thv alh
 11. qouv alhqeiav thv kata thn pistin? twn toinun qruloumenwn peri tou qeopneustou ka
 12. ta markon euaggeliou? ta men yeudetai pantelwv? ta de? ei kai alhqh tina-
 13. periecei oud outwv alhqwv paradidotai? sugkekramena gar talhqh
 14. toiv plasmasi paracarassetai wste? touto dh to legomenon? kai to a
 15. lav mwranqhnai? o goun markov? kata thn tou petrou en rwmh diatribhn?
 16. anegraye tav praxeiv tou kuriou? ou mentoi pasav exaggellwn? oude mhn tav
 17. mustikav uposhmainwn? all eklegomenov av crhsimwtatav enomise prov au
 18. xhsin thv twn kathcoumenwn pistewv? tou de petrou marturhsantov? parhlqen
 19. eiv alexandreian o markov? komizwn kai tatautou kai ta tou petrou upo
 20. mnhmata? ex wn metaferwn eiv to prwton autou biblion ta toiv prokop
 21. tousi peri thn gnwsin katallhla? sunetaxe pneumatikwteron eu-
 22. aggelion eiv thn twn teleioumenwn crhsin? oudepw omwv auta ta aporrh-
 23. ta exwrchsato? oude kategraye thn ierofantikhn didaskalian tou
 24. kuriou? alla taiv progegrammenaiv praxesin epiqeiv kai allav? eti prose
 25. phgage logia tina wn hpistato thn exhghsin mustagwghsein touv akroa
 26. tav eiv to aduton thv eptakiv kekalummenhv alhqeiav? outwv oun-
 27. propareskeuasen? ou fqonerwv oud aprofulaktwv? wv egw oimai? kai
 28. apoqnhskwn katelipe to autou suggramma th ekklhsia th en-
 29. alexandreia? opou eiseti nun asfalwv eu mala threitai? anaginwv
 30. komenon prov autouv monouv touv muoumenouv ta megala musthria? twn de mi
 31. arwn daimonwn oleqron tw twn anqrwpwn genei pantote mhcanwntwn? o kar
 32. pokrathv? up autwn didacqeiv? kai apathloiv tecnaiv crhsamenov?
 33. outw presbuteron tina thv en alexandreia ekklhsiav katedoulwsen
 34. wste par autou ekomisen apografon tou mustikou euaggeliou? o kai
 35. exhghsato kata thn blasfhmon kai sarkikhn autou doxan? eti-
 36. de kai emiane? taiv acrantoiv kai agiaiv lexesin anamignuv anaide
 37. stata yeusmata? tou de kramatov toutou exantlhtai to twn karpokrati
 38. anwn dogma? toutoiv oun? kaqwv kai proeirhka? oudepote eikteon? ou
 39. de proteinousin autoiv ta kateyeusmena sugcwrhteon tou markou ei
 40. nai to mustikon euaggelion? alla kai meq orkou arnhteon? ou gar apasi pan
 41. ta alhqh lekteon? dia touto h sofia tou qeou dia solomwntov parag
 42. gellei? apokrinou tw mwrw ek thv mwriav autou? prov touv tuflouv ton
 43. noun to fwv thv alhqeiav dein epikruptesqai didaskousa? autika fh
 44. si? tou de mh econtov arqhsetai? kai? o mwrov en skotei poreuesqw? hmeiv
 45. de uioi fwtov esmen? pefwtismenoi th ex uyouv anatolh tou pneumatov
 46. tou kuriou? ou de to pneuma tou kuriou? fhsin? ekei eleuqeria? panta gar ka
 47. qara toiv kaqaroiv? soi toinun ouk oknhsw ta hrwthmena apokri-
 48. nasqai? di autwn tou euaggeliou lexewn ta kateyeusmena elegcwn? a
 49. melei meta to? hsan de en th odw anabainontev eiv ierosoluma? kai ta
 50. exhv ewv? meta treiv hmerav anasthsetai? wde epiferei kata lexin?
 51. kai ercontai eiv bhqanian kai hn ekei mia gunh hv o adelfov authv ape-
 52. qanen? kai elqousa prosekunhse ton ihsoun kai legei autw? uie da
 53. bid elehson me? oi de maqhtai epetimhsan auth? kai orgisqeiv o
 54. ihsouv aphlqen met authv eiv ton khpon opou hn to mnhmeion? kai
 55. euquv hkousqh ek tou mnhmeiou fwnh megalh? kai proselqwn o ihsouv ap
 56. ekulise ton liqon apo thv qurav tou mnhmeiou? kai eiselqwn euquv opou
 57. hn o neaniskov exeteinen thn ceira kai hgeiren auton? krathsav-
 58. thv ceirov? o de neaniskov embleyav autw hgaphsen auton kai-
 59. hrxato parakalein auton ina met autou h? kai exelqontev ek
 60. tou mnhmeiou hlqon eiv thn oikian tou neaniskou? hn gar plousiov? kai meq
 61. hmerav ex epetaxen autw o ihsouv? kai oyiav genomenhv ercetai o
 62. neaniskov prov auton? peribeblhmenov sindona epi gumnou? kai
 63. emeine sun autw thn nukta ekeinhn? edidaske gar auton o
 64. ihsouv to musthrion thv basileiav tou qeou? ekeiqen de anastav-
 65. epestreyen eiv to peran tou iordanou? epi men toutoiv epetai to? kai
 66. prosporeuontai autw iakwbov kai iwannhv? kai pasa h peri
 67. koph? to de gumnov gumnw kai talla peri wn egrayav ouk eu-
 68. risketai? meta de to? kai ercetai eiv iericw epagei monon? kai h
 69. san ekei h adelfh tou neaniskou on hgapa auton o ihsouv? kai
 70. h mhthr autou kai salwmh? kai ouk apedexato autav o ihsouv?
 71. ta de alla ta polla a egrayav yeusmata kai fainetai kai estin? h
 72. men oun alhqhv kai kata thn alhqh filosofian exhghsiv ...
[Here the text abruptly stops in the middle of the page]
The original manuscript:

First page of the letter Second page of the letter Third page of the letter
First page of the letter - Second page of the letter - Third page of the letter


Go to the Chronological List of all Early Christian Writings

Please buy the CD to support the site, view it without ads, and get bonus stuff!

Early Christian Writings is copyright © Peter Kirby <E-Mail>.

Get the CD Now!
MLA
Style

Kirby, Peter. "Greek text of Secret Mark." Early Christian Writings. <http://www.earlychristianwritings.com/text/secretmark-greek.html>.