Get the CD Now!

Infancy Gospel of James

GENESIS MARIAS, APOKALUYIS IAKWB.

-1-

1 jEn tai~v iJstori>aiv tw~n dw>deka fulw~n tou~ jIsrah<l h+n jIwakei<m plou>siov sfo>dra, kai< prose>fere kuri>w| ta< dw~ra aujtou~ dipla~ le>gwn ejn eJautw~|: ]Estai to< th~v perissei>av mou a[panti tw~| law~| kai< to< th~v ajfe>sewv kuri>w| tw~| qew~| eijv iJlasmo<n ejmoi>.

2 ejnh]ggisen de< hJ hJme>ra kuri>ou hJ mega>lh kai< prose>feron oiJ uiJoi< jIsrah<l ta< dw~ra aujtw~n, kai< e]sth katenw>pion aujtou~ kai< JRoubh<l le>gwn: oujk e]xesti>n soi prw>tw| prosenegkei~n ta< dw~ra> sou, kaqo>ti spe>rma oujk ejpoi>hsav ejn tw~| jIsrah>l.

3 kai< ejluph>qh jIwakei<m kai< ajpi>ei eijv to<n oi+kon aujtou~, kai< ejlqw<n eijv th<n dwdeka>fulon tou~ laou~ le>gei: o]yomai, eij ejgw< mo>nov oujk ejpoi>hsa spe>rma ejn tw~| jIsrah>l. hjreu>nhse de< kai< eu=re pa>ntav tou<v dikai>ouv, o[ti spe>rma ajne>sthsan ejn tw~| jIsrah<l, kai< ejmnh>sqh tou~ patria>rcou jAbraa>m, o[ti ejn tai~v ejsca>taiv aujtou~ hJme>raiv e]dwken aujtw~| oJ qeo<v uiJo<n jIsaa>k.

4 kai< ejlupei~to jIwakei<m sfo>dra kai< oujk ejfa>nh th~| gunaiki< aujtou~, ajlla< e]dwken eJauto<n eijv th<n e]rhmon, kai< e]phxe th<n skhnh<n aujtou~ ejkei~ kai< ejnh>steusen hJme>rav tessera>konta kai< nu>ktav tessera>konta le>gwn eJn eJautw~|: ouj katabh>somai ou]te ejpi< brwto<n ou]te ejpi< poto>n, e[wv ejpiske>yhtai> me ku>riov oJ qeo>v mou, kai< e]stai moi hJ eujch< bro>mata kai< po>mata.

 

-2-

1 JH de< gunh< de< aujtou~ ]Anna du>o qrh>nouv ejqrh>nei kai< du>o kopetou<v ejko>pteto le>gousa: ko>yomai th<n chri>an mou kai< ko>yomai th<n ajtekni>an mou.

2 h]ggise de< hJ hJme>ra kuri>ou hJ mega>lh kai< ei+pen jIoudh<q hJ paidi>skh aujth~v pro<v aujth>n: e[wv po>te tapeinoi~v th<n yuch>n sou; ijdou< ga<r h]ggisen hJ hJme>ra kuri>ou hJ mega>lh kai< oujk e]xesti> soi penqei~n. ajlla< la>be tou~to to< kefalode>smion, o[ e]dwke>n moi hJ kuri>a tou~ e]rgou, kai< oujk e]xesti> moi ajnadh>sasqai aujto>, kaqo>ti paidi>skh sou> eijmi kai< carakth~ra e]cei basiliko>n.

3 kai< ei+pen ]Anna: ajpo>sthqi ajp' ejmou~: kai< tau~ta oujk ejpoi>hsa, kai< ku>riov oJ qeo<v ejtapei>nwse>n me sfo>dra. mh>pwv panou~rgov e]dwke>n soi tou~to kai< h+lqev koinwnh~sai> me th~| aJmarti>a| sou; ei+pen de< aujth~| jIoudh<q hJ paidi>skh aujth~v: ti> ajra>swmai> soi, kaqo>ti oujk h]kousav th~v fwnh~v mou; ajpe>kleisen ku>riov oJ qeo<v th<n mh>tran sou tou~ mh< dou~nai> soi karpo<n ejn tw~| jIsrah>l.

4 kai< ejluph>qh ]Anna sfo>dra kai< periei>leto ta< iJma>tia aujth~v ta< penqika< kai< ejsmh>xato th<n kefalh<n aujth~v kai< ejnedu>sato ta< iJma>tia aujth~v ta< numfika< kai< peri< w[ran ejnna>thn kate>bh eijv to<n para>deison aujth~v (tou~ peripath~sai). kai< ei+den da>fnhn kai< ejka>qisen uJpoka>tw aujth~v kai< ejlita>neuse tw~| despo>th| le>gousa: oJ qeo<v tw~n pate>rwn mou, eujlo>ghso>n me kai< ejpa>kouson th~v deh>seo>v mou, kaqw<v ejph>kousav kai< eujlo>ghsav th<n mhte>ran Sa>ran kai< e]dwkav aujth~| uiJo<n to<n jIsaa>k.

-3-

1 Kai< ajteni>sasa ]Anna eijv oujrano<n ei+den kalia<n strouqi>wn ejn th~| da>fnh| kai< eujqe>wv ejpoi>hse qrh~non ejn eJauth~| le>gousa: oi]moi, ti>v me ejge>nnhsen, poi>a de< mh>tra ejxe>fuse>n me, o[ti kata>ra ejgennh>qhn ejnw>pion tw~n uiJw~n jIsrah>l kai< wjneidi>sqhn kai< ejxemukthri>sqhn ejkblhqei~sa ejk naou~ kuri>ou tou~ qeou~ mou;

2 oi]moi, ti>ni oJmoiw>qhn ejgw>; oujc oJmoiw>qhn ejgw< toi~v peteinoi~v tou~ oujranou~, o[ti kai< ta< peteina< go>nima> eijsin ejnw>pio>n sou, ku>rie. oi]moi, ti>ni oJmoiw>qhn ejgw>; oujc oJmoiw>qhn ejgw< toi~v ajlo>goiv zw>oiv, kai< ta< a]loga zw~a go>nima> eijsin ejnw>pio>n sou, ku>rie.

3 oi]moi, ti>ni oJmoiw>qhn ejgw>; oujc oJmoiw>qhn ejgw< toi~v u[dasi tou>toiv, o[ti kai< ta< u[data go>nima> eijsin ejnw>pio>n sou, ku>rie. oi]moi, ti>ni oJmoiw>qhn ejgw>; oujc oJmoiw>qhn ejgw< th~| gh~|, o[ti kai< hJ gh~ profe>rei tou<v karpou<v aujth~v kata< kairo<n kai> se eujlogei~, ku>rie.

 

-4-

1 Kai< ijdou< a]ggelov kuri>ou ejpe>sth le>gwn: ]Anna, ]Anna, eijsh>kouse ku>riov oJ qeo<v th~v deh>seo>v sou, kai< lh>yh| kai< lalhqh>setai to< spe>rma sou ejn o[lh| th~| oijkoume>nh|. ei+pen de< ]Anna: zh~| ku>riov oJ qeo>v mou: eja<n gennh>sw ei]te a]rren ei]te qh~lu, prosa>xw aujto< dw~ron kuri>w| tw~| qew~| mou kai< e]stai leitourgou~n aujtw~| pa>sav hJme>rav th~v zwh~v aujtou~.

2 kai< ijdou< h]lqosan a]ggeloi du>oi le>gontev aujth~|: ijdou< jIwakei<m oJ ajnh>r sou e]rcetai meta< tw~n poimni>wn aujtou~. a]ggelov ga<r kuri>ou kate>bh pro<v aujto<n le>gwn: jIwakei>m, jIwakei>m, eijsh>kouse ku>riov oJ qeo<v th~v deh>seo>v sou. kata>bhqi ejnteu~qen. ijdou< ]Anna hJ gunh> sou ejn gastri< lh>yetai (ei]lhfen).

3 kai< eujqe>wv kate>bh jIwakei<m kai< ejka>lesen tou<v poime>nav aujtou~ le>gwn: fe>rete> moi w=de dw>deka ajmna>dav ajspi>louv kai< ajmo>mouv eijv qusi>an kuri>w| tw~| qew~| mou, kai< fe>rete> moi dw>deka mo>scouv ajspi>louv kai< e]sontai toi~v iJereu~si kai< th~| gerousi>a|, kai< fe>rete> moi eJkato<n cima>rouv kai< e]sontai aiJ eJkato<n ci>maroi panti< tw~| law~|.

4 kai< ijdou< h[kei jIwakei<m meta< tw~n poimni>wn aujtou~. kai< e]sth ]Anna pro<v th~| pu>lh| tou~ oi]kou aujth~v kai< ei+den to<n jIwakei<m ejrco>menon meta< tw~n poimni>wn aujtou~. kai< e]dramen ]Anna kai< ejkrema>sqh ejpi< to<n tra>chlon aujtou~ le>gousa: nu~n oi+da, o[ti ku>riov oJ qeo<v eujlo>ghse> me sfo>dra: ijdou< ga<r hJ ch>ra oujke>ti ch>ra kai< hJ a]teknov ijdou< ejn gastri< lh>yomai ei]lhfa . kai< ajnepau>sato jIwakei<m th<n prw>thn hJme>ran eijv to<n oi+kon aujtou~.

 

-5-

1 Th~| de< ejpau>rion prose>fere ta< dw~ra aujtou~ le>gwn ejn eJautw~|: eja<n ku>riov oJ qeo<v iJlasqh~| moi, to< pe>talon tou~ iJere>wv fanerw>n moi poih>sei. kai< prose>feren ta< dw~ra aujtou~ jIwakei<m kai< prosei~ce tw~| peta>lw| tou~ iJere>wv, wJv ejpe>bh ejpi< to< qusiasth>rion kuri>ou, kai< aJmarti>a oujc euJre>qh ejn aujtw~|. kai< ei+pen jIwakei>m: nu~n oi+da, o[ti ku>riov oJ qeo<v iJla>sqh moi kai< ajfei~le>n mou pa>nta ta< aJmarth>mata. kai< kate>bh ejk naou~ kuri>ou dedikaiwme>nov kai< ajph~lqen eijv to<n oi+kon aujtou~ cai>rwn kai< doxa>zwn to<n qeo>n.

2 ejplhrw>qhsan de< oiJ mh~nev aujth~v. ejn de< tw~| ejna>tw| mhni< ejge>nnhsen ]Anna kai< ei+pen th~| mai>a|: ti> ejge>nnhsa; hJ de< ei+pen: qh~lu. kai< ei+pen ]Anna: ejmega>lunen hJ yuch> mou th<n hJme>ran tau>thn kai< ajne>klinen aujth>n. plhrwqeisw~n de< tw~n hJmerw~n ajpesmh>xato ]Anna kai< e]dwken masqo<n th~| paidi>. ejka>lesen de< to< o]noma aujth~v Maria>m.

 

-6-

1 JHme>ra| de< kai< hJme>ra| ejkrataiou~to hJ pai~v. genome>nhv de< aujth~v eJxamh>nou e]sthsen aujth<n hJ mh>thr aujth~v camai< tou~ peira>sai, eij i[statai: kai< peripath>sasa eJpta< bh>mata h+lqen eijv to<n ko>lpon th~v mhtro<v aujth~v, kai< ajnh>rpasen aujth<n hJ mh>thr aujth~v le>gousa: zh~| ku>riov oJ qeo>v mou: ouj mh< peripath>sh|v ejn th~| gh~| tau>th|, e[wv ou= ajpa>xw se ejn tw~| naw~| kuri>ou. kai< ejpoi>hsen aJgi>asma ejn tw~| koitw~ni aujth~v kai< pa~n koino<n h] ajka>qarton oujk ei]a die>rcesqai di' aujth~v. kai< ejka>lese ta<v qugate>rav tw~n JEbrai>wn ta<v ajmia>ntouv, kai< diepla>nwn aujth>n.

2 ejge>neto de< prw~tov ejniauto<v th~| paidi>, kai< ejpoi>hsen jIwakei<m doch<n mega>lhn kai< ejka>lesen tou<v iJerei~v kai< tou<v grammatei~v kai< th<n gerousi>an kai< pa>nta to<n lao<n jIsrah>l. kai< prosh>negken jIwakei<m th<n pai~da toi~v iJereu~si kai< eujlo>ghsan aujth<n oiJ iJerei~v le>gontev: oJ qeo<v tw~n pate>rwn hJmw~n, eujlo>ghson th<n pai~da tau>thn kai< do<v aujth~| o]noma ojnomasto<n aijw>nion ejn pa>saiv tai~v geneai~v. kai< ei+pen oJ lao>v: ge>noito, ge>noito, ajmh>n. kai< prosh>negken jIwakei<m th<n pai~da toi~v ajrciereu~si, kai< eujlo>ghsan aujth<n le>gontev: oJ qeo<v tw~n uJywma>twn, ejpi>bleyon ejpi< th<n pai~da tau>thn kai< eujlo>ghson aujth<n ejsca>thn eujlogi>an, h[tiv diadoch<n oujc e[xei.

3 kai< ajph>gagon aujth<n ejn tw~| aJgia>smati tou~ koitw~nov aujth~v: kai< labou~sa ]Anna e]dwke masqo<n th~| paidi< kai< h+|sen a+|sma kuri>w| tw~| qew~| le>gousa: a]|sw wjdh<n kuri>w| tw~| qew~| mou, o[ti ejpeske>yato> me kai< ajfei~len ajp' ejmou~ to<n ojneidismo<n tw~n ejcqrw~n mou kai< e]dwke> moi karpo<n dikaiosu>nhv monoou>sion aujtw~| kai< poluplou>sion. ti>v ajnaggelei~ toi~v uiJoi~v JRoubi>m , o[ti ]Anna qhla>zei; kai< ajne>pausen aujth<n hJ mh>thr aujth~v ejn tw~| aJgia>smati tou~ koitw~nov aujth~v kai< ejxh~lqe kai< dihko>nei aujtoi~v. telesqe>ntov de< tou~ dei>pnou kate>bhsan eujfraino>menoi kai< ejdo>xasan to<n qeo<n jIsrah>l.

 

-7-

1 Th~| de< paidi< proseti>qento oiJ mh~nev aujth~v. ejge>neto de< dieth<v hJ pai~v, kai< ei+pen jIwakei>m: ajpa>xwmen aujth<n ejn tw~| naw~| kuri>ou kai< ajpodw~men th<n ejpaggeli>an, h[n ejphggeila>meqa, mh>pwv ajpostei>lh| ku>riov oJ qeo<v pro<v hJma~v kai< ge>nhtai ajpro>sdekton to< dw~ron hJmw~n. kai< ei+pen ]Anna: ajnamei>nwmen to< tri>ton e]tov, o[pwv mh< zhth>sh| pate>ra h] mhte>ra. kai< ei+pen jIwakei>m: ajmh>n, ge>noito.

2 ejge>neto de< trieth<v hJ pai~v, kai< ei+pen jIwakei>m: kale>swmen ta<v qugate>rav tw~n JEbrai>wn ta<v ajmia>ntouv, kai< labe>twsan ajna< lampa>da, kai< e]stwsan kaio>menai, i[na mh< ejpistrafh~| hJ pai~v eijv ta< ojpi>sw kai< aijcmalwtisqh~| hJ kardi>a aujth~v ejk naou~ kuri>ou. kai< ejpoi>hsan ou[twv, e[wv ou= ajne>bhsan ejn tw~| naw~| kuri>ou. kai< ejde>xato aujth<n oJ iJereu<v kai< katafilh>sav eujlo>ghse kai< ei+pen: ejmega>lune ku>riov oJ qeo<v to< o]noma> sou ejn pa>saiv tai~v geneai~v th~v gh~v: (ejpi< soi<) ejp' ejsca>tou tw~n hJmerw~n fanerw>sei ku>riov oJ qeo<v to< lu>tron tw~n uiJw~n jIsrah>l.

3 kai< ejka>qisen aujth<n ejpi< tri>tou baqmou~ tou~ qusiasthri>ou, kai< e]bale ku>riov oJ qeo<v ca>rin ejp' aujth>n, kai< kateco>reuse toi~v posi<n aujtoi~v, kai< hjga>phsen aujth<n pa~v oi+kov jIsrah>l.

 

-8-

1 kate>bhsan de< oiJ gonei~v aujth~v qauma>zontev kai< ejpainou~ntev to<n qeo>n, o[ti oujk ejpestra>fh hJ pai~v eijv ta< ojpi>sw. h+n de< Maria<m wJsei< peristera< nemome>nh ejn tw~| naw~| kuri>ou kai< ejla>mbane trofh<n ejk ceiro<v ajgge>lou.

2 genome>nhv de< aujth~v dwdekaetou~v sumbou>lion ejge>neto tw~n iJere>wn lego>ntwn: ijdou< Maria<m ge>gone dwdekae>thv ejn tw~| naw~| kuri>ou: ti> ou+n poih>swmen aujth>n, mh>pwv (ejpe>lqh| aujth~| ta< gunaikw~n kai<) mia>nh| to< aJgi>asma kuri>ou. kai< ei+pon tw~| ajrcierei~: su< e[sthkav ejpi< to< qusiasth>rion qeou~: ei]selqe kai< pro>seuxai peri< aujth~v, kai< o[ a]n fanerw>sh| soi ku>riov oJ qeo>v, tou~to poih>swmen.

3 kai< eijsh~lqen oJ iJereu<v labw<n to<n dwdekako>dwna (iJeroprepe<v iJma>tion) eijv ta< a[gia tw~n aJgi>wn kai< hu]xato peri< aujth~v. kai< ijdou< a]ggelov kuri>ou ejpe>sth aujtw~| le>gwn: Zacari>a, Zacari>a, e]xelqe kai< ejkklhsi>ason tou<v chreu>ontav tou~ laou~, kai< ejnegka>twsan ajna< rJa>bdon, kai< eijv o[n eja<n dei>xh| ku>riov oJ qeo<v shmei~on, tou>tou e]stai gunh>. kai< ejxh~lqon oiJ kh>rukev kaq' o[lhv th~v pericw>rou th~v jIoudai>av, kai< h]chsen hJ sa>lpigx kuri>ou, kai< e]dramon pa>ntev.

 

-9-

1 jIwsh<f de< rJi>yav to< ske>parnon e]drame kai< aujto<v eijv th<n sunagwgh>n, kai< sunacqe>ntev oJmou~ ajph~lqan pro<v to<n iJere>a. e]labe de< pa>ntwn ta<v rJa>bdouv oJ iJereu<v kai< eijsh~lqen eijv to< iJero<n kai< hu]xato. tele>sav de< th<n eujch<n ejxh~lqe kai< ejpe>dwken eJni< eJka>stw| th<n eJautou~ rJa>bdon, kai< shmei~on oujk h+n ejn aujtoi~v. th<n de< ejsca>thn rJa>bdon e]laben oJ jIwsh>f, kai< ijdou< peristera< ejxh~lqen ejk th~v rJa>bdou kai< ejpeta>sqh ejpi< th<n kefalh<n jIwsh>f. kai< ei+pen aujtw~| oJ iJereu>v: su< keklh>rwsai th<n parqe>non kuri>ou paralabei~n. para>labe aujth<n eijv th>rhsin seautw~|.

2 ajntei~pe de< jIwsh<f le>gwn: uiJou<v e]cw kai< presbu>thv eijmi>, au[th de< newte>ra. mh>pwv kata>gelwv ge>nwmai toi~v uiJoi~v jIsrah>l; ei+pen de< aujtw~| oJ iJereu>v: jIwsh>f, fobh>qhti ku>rion to<n qeo<n kai< o[sa ejpoi>hse Daqa<m kai< Kore< kai< jAbhrw>n, pw~v ejdica>sqh hJ gh~ kai< kateponti>sqhsan a[pantev dia< th<n ajntilogi>an aujtw~n. kai< nu~n fobh>qhti, jIwsh>f, mh>pwv e]stai tau~ta ejn tw~| oi]kw| sou.

3 kai< fobhqei<v jIwsh<f pare>laben aujth<n eijv th>rhsin. kai< ei+pen aujth~|: Mari>a, ijdou< pare>labo>n se ejk naou~ kuri>ou tou~ qeou~ mou kai< nu~n katalimpa>nw se ejn tw~| oi]kw| mou, ajpe>rcomai ga<r oijkodomh~sai ta<v oijkodoma>v mou, kai< ejn ta>cei h[xw pro<v se>. ku>riov oJ qeo<v diafula>xei se.

 

-10-

1 jEge>neto de< sumbou>lion tw~n iJere>wn lego>ntwn: poih>swmen katape>tasma tw~| naw~| kuri>ou. kai< ei+pen oJ iJereu>v: kale>sate> moi w=de eJpta< parqe>nouv ajmia>ntouv ejk fulh~v Daui>d. kai< ajph~lqon oiJ uJphre>tai kai< eu[rhsan eJpta> (eu=ron e[x). kai< ejmnh>sqh oJ iJereu>v, o[ti Mari>a ejk fulh~v Daui>d ejsti kai< ajmi>anto>v ejstin. kai< ajph~lqan oiJ uJphre>tai kai< h]gagon aujth>n. kai< eijsh>gagen aujta<v oJ iJereu<v ejn tw~| naw~| kuri>ou kai< ei+pen: la>cete> moi w=de, ti>v nh>sei to< crusi>on kai< to< ajmi>anton kai< to< bu>ssinon kai< to< shrikou~n kai< to< uJa>kinqon kai< to< ko>kkinon kai< th<n ajlhqinh<n porfu>ran. kai< e]lacen th<n Maria<m to< ko>kkinon kai< hJ ajlhqinh< porfu>ra. kai< labou~sa ajph~lqen eijv to<n oi+kon aujth~v. tw~| de< kairw~| ejkei>nw| Zacari>av ejsi>ghsen. Maria<m de< labou~sa to< ko>kkinon e]klwsen.

 

-11-

1 Kai< labou~sa ka>lpin ejxh~lqen gemi>sai u[dwr, kai< ijdou< fwnh< le>gousa: cai~re kecaritwme>nh, oJ ku>riov meta< sou~, eujloghme>nh su< ejn gunaixi>. kai< perieble>peto dexia< kai< ajristera>, po>qen au[th hJ fwnh< uJpa>rcei, kai< e]ntromov genome>nh ajph~lqen eijv to<n oi+kon aujth~v. kai< ajnapau>sasa th<n ka>lphn e]labe pa>lin th<n porfu>ran kai< ejka>qisen ejpi< to<n qro>non kai< ei=lken aujth>n.

2 kai< ijdou< a]ggelov kuri>ou ejpe>sth le>gwn aujth~|: mh< fobou~, Maria>m, eu=rev ga<r ca>rin ejnw>pion tou~ qeou~ kai< sullh>yh| ejk lo>gou aujtou~. ajkou>sasa de< Maria<m diekri>qh ejn eJauth~| le>gousa: ejgw< sullh>yomai, wJv pa~sa gunh< genna~|;

3 kai< le>gei pro<v aujth<n oJ a]ggelov: oujc ou[twv, Maria>m: du>namiv ga<r qeou~ ejpiskia>sei soi, dio< kai< to< genno>menon (ejk sou~) a[gion klhqh>setai uiJo<v uJyi>stou, kai< kale>seiv to< o]noma aujtou~ jIhsou~n: aujto<v ga<r sw>sei to<n lao<n aujtou~ ajpo< tw~n aJmartiw~n aujtw~n. kai< ei+pen Maria>m: ijdou< hJ dou>lh kuri>ou: ge>noito> moi kata< to< rJh~ma> sou.

 

-12-

1 Kai< ejpoi>hsen th<n porfu>ran kai< to< ko>kkinon kai< ajph>negken aujta< tw~| iJerei~, kai< eujlo>ghsen aujth<n oJ iJereu<v kai< ei+pen: Maria>m, ejmega>lune ku>riov oJ qeo<v to< o]noma> sou ejn pa>saiv tai~v geneai~v th~v gh~v kai< e]sh| eujloghme>nh uJpo< kuri>ou.

2 cara<n de< labou~sa Maria<m ajph~lqe pro<v th<n suggeni>da aujth~v jElisa>bet kai< e]krouse pro<v th~| qu>ra|. kai< ajkou>sasa jElisa>bet e]rriye to< ejn cersi<n, kai< dramou~sa h]noixen aujth~| kai< eujlo>ghsen aujth<n kai< ei+pen: po>qen moi tou~to, i[na hJ mh>thr tou~ kuri>ou mou e]lqh| pro<v ejme>; ijdou< ga<r to< ejn ejmoi< bre>fov ejski>rthse kai< eujlo>ghse>n se. Maria<m de< ejpela>qeto tw~n musthri>wn, w=n ei+pen pro<v aujth<n Gabrih>l, kai< ajteni>sasa eijv to<n oujrano<n ei+pen: ti>v eijmi ejgw>, o[ti pa~sai aiJ gunai~kev makariou~si> me;

3 ejpoi>hse de< trei~v mh~nav pro<v th<n jElisa>bet kai< ajph~lqen eijv to<n oi+kon aujth~v. hJme>ra| de< ajf' hJme>rav hJ gasth<r aujth~v ojgkou~to, kai< e]kruben eJauth<n ajpo< tw~n uiJw~n jIsrah>l. h+n de< ejtw~n pentekai>deka, o[te ta< musth>ria tau~ta ejge>nonto.

 

-13-

1 jEge>neto de< e[ktov mh<n kai< h+lqen jIwsh<f ajpo< tw~n oijkodomw~n aujtou~ kai< eijsh~lqen ejn tw~| oi]kw| aujtou~ kai< eu=re th<n Maria<m ojgkwme>nhn. kai< e]tuye to< pro>swpon aujtou~ kai< e]rriyen eJauto<n camai< kai< e]klause le>gwn: poi>w| proso>pw| ajteni>sw pro<v ku>rion to<n qeo>n mou; ti> dh< ei]pw peri< th~v ko>rhv tau>thv, o[ti parqe>non aujth<n pare>labon ejk naou~ kuri>ou kai< oujk ejfu>laxa aujth>n; ti>v oJ qhreu>sav me; ti>v to< ponhro<n tou~to ejpoi>hsen ejn tw~| oi]kw| mou kai< ejmi>anen th<n parqe>non; mh>ti eijv ejme< ajnekefalaio>qh hJ iJstori>a jAda>m; w[sper ga<r jAda<m h+n ejn th~| w[ra| th~v doxologi>av aujtou~ kai< h+lqen oJ o]fiv kai< eu=ren th<n Eu]an mo>nhn kai< ejxhpa>thsen aujth>n, ou[twv kajmoi> sune>bh.

2 kai< ajne>sth jIwsh<f ajpo< tou~ sa>kkou kai< ejka>lese th<n Maria<m kai< ei+pen aujth~|: memelhme>nh tw~| qew~|, ti> tou~to ejpoi>hsav; ti> ejtapei>nwsav th<n yuch>n sou; ejpela>qou kuri>ou tou~ qeou~ sou, hJ ajnatrafei~sa eijv ta< a[gia tw~n aJgi>wn kai< labou~sa trofh<n ejk ceiro<v ajgge>lou kai< coreu>sasa ejn aujtoi~v;

3 hJ de< e]klause pikrw~v le>gousa: zh~| ku>riov oJ qeo>v, kaqo>ti kaqara> eijmi ejgw< kai< a]ndra ouj ginw>skw. ei+pe de< aujth~| jIwsh>f: po>qen ou+n ejsti tou~to ejn th~| gastri> sou; ei+pe de< aujtw~|: zh~| ku>riov oJ qeo>v mou, kaqo>ti ouj ginw>skw, po>qen ejsti< tou~to to< ejn th~| gastri> mou.

 

-14-

1 Kai< ejfobh>qh jIwsh<f sfo>dra kai< hjre>mhsen ejx aujth~v kai< dielogi>zeto, ti> aujth<n poih>sei, ei+pe de< ejn eJautw~|: eja<n aujth~v kru>yw to< aJma>rthma, euJreqh>somai maco>menov tw~| no>mw| kuri>ou: kai< eja<n aujth<n fanera<n poih>sw toi~v uiJoi~v jIsrah>l, fobou~mai, mh>pwv ajggeliko>n ejsti to< ejn aujth~| kai< euJreqh>somai paradidou<v ai=ma ajqw~|on eijv kri>ma qana>tou. ti> ou+n aujth<n poih>sw; la>qra| aujth<n ajpolu>sw ajp' ejmou~. kai< tau~ta aujtou~ ejnqumoume>nou kate>laben aujto<n hJ nu>x.

2 kai< ijdou< a]ggelov kuri>ou fai>netai aujtw~| kat' o]nar le>gwn: jIwsh>f (uiJo<v Daui>d), mh< fobhqh~|v th<n pai~da tau>thn. to< ga<r ejn aujth~| gennhqe<n ejk pneu>mato>v ejstin aJgi>ou, kai< kale>seiv to< o]noma aujtou~ jIhsou~n: aujto<v ga<r sw>sei to<n lao<n aujtou~ ajpo< tw~n aJmartiw~n aujtw~n. kai< ajne>sth jIwsh<f ajpo< tou~ u[pnou kai< ejdo>xase to<n qeo<n jIsrah<l to<n do>nta aujtw~| th<n ca>rin tau>thn, kai< ejfu>lasse th<n pai~da.

 

-15-

1 jHlqen de< ]Annav oJ grammateu<v pro<v aujto<n kai< ei+pen aujtw~|: dia< ti> oujk ejfa>nhv ejn th~| sunagwgh~| (suno>dw|) hJmw~n; kai< ei+pen aujtw~| jIwsh>f: o[ti kekmhkw<v h]mhn ejk th~v oJdou~ kai< ajnepausa>mhn hJme>ran mi>an . kai< ejstra>fh ]Annav kai< ei+den th<n parqe>non ojgkwme>nhn.

2 kai< ajpelqw<n dromai>wv pro<v to<n (ajrc-)iJere>a ei+pen aujtw~|: jIwsh>f, o[n su< marturei~v, hjno>mhse sfo>dra. kai< ei+pen oJ iJereu>v: ti> tou~to; kai< ei+pen ]Annav: th<n parqe>non, h[n pare>laben ejk naou~ kuri>ou, ejmi>anen aujth>n. kai< ajpokriqei<v oJ iJereu<v ei+pen aujtw~|: jIwsh<f; jIwsh<f tou~to ejpoi>hsen; kai< ei+pen ]Annav: ajpo>steilon uJphre>tav kai< euJre>seiv th<n parqe>non ojgkwme>nhn. kai< ajph~lqon oiJ uJphre>tai kai< eu=ron aujth>n, kaqw<v ei+pen, kai< ajph>gagon a[ma tw~| jIwsh<f eijv to< krith>rion.

3 kai< ei+pen oJ iJereu>v: Maria>m, ti> tou~to ejpoi>hsav kai< ejtapei>nwsav th<n yuch>n sou kai< ejpela>qou kuri>ou tou~ qeou~ sou, hJ ajnatrafei~sa eijv ta< a[gia tw~n aJgi>wn kai< labou~sa trofh<n ejk ceiro<v ajgge>lwn, su< hJ ajkou>sasa to<n u[mnon aujtw~n kai< coreu>sasa ejnw>pion aujtw~n; ti> tou~to ejpoi>hsav; hJ de< e]klause pikrw~v le>gousa: zh~| ku>riov oJ qeo>v, o[ti kaqara> eijmi ejgw< ejnw>pion aujtou~ kai< a]ndra ouj ginw>skw.

4 kai< ei+pen oJ ajrciereu>v: jIwsh>f, ti> tou~to ejpoi>hsav; kai< ei+pen jIwsh>f: zh~| ku>riov oJ qeo>v mou, o[ti kaqaro>v eijmi ejx aujth~v. kai< ei+pen oJ ajrciereu>v: mh< yeudomartu>rei, ajlla< le>ge to< ajlhqe>v: e]kleyav tou<v ga>mouv kai< oujk ejfane>rwsav toi~v uiJoi~v jIsrah>l, kai< oujk e]klinav th<n kefalh>n sou uJpo< th<n krataia<n cei~ra, o[pwv eujloghqh~| to< spe>rma sou. kai< jIwsh<f ejsi>ghsen.

 

-16-

1 Kai< ei+pen oJ iJereu>v: ajpo>dov th<n parqe>non, h[n pare>labev ejk naou~ kuri>ou. kai< peri>dakruv geno>menov oJ jIwsh<f e]sth. kai< ei+pen oJ iJereu>v: potiw~ uJma~v to< u[dwr th~v ejle>gxewv kuri>ou kai< fanerw>sei ta< aJmarth>mata uJmw~n ejn ojfqalmoi~v uJmw~n.

2 kai< labw<n oJ iJereu<v ejpo>tise to<n jIwsh<f kai< e]pemyen aujto<n eijv th<n ojreinh>n: kai< h+lqen oJlo>klhrov. ejpo>tisen de< kai< th<n parqe>non kai< e]pemyen kai< aujth<n eijv th<n ojreinh>n: kai< h+lqen oJlo>klhrov, kai< ejqau>mase pa~v oJ lao>v, o[ti aJmarti>a oujc euJre>qh ejn aujtoi~v.

3 kai< ei+pen oJ iJereu>v: eij ku>riov oJ qeo<v oujk ejfane>rwsen th<n aJmarti>an uJmw~n, oujde< ejgw< kri>nw uJma~v kai< ajpe>lusen aujtou>v. kai< pare>laben jIwsh<f th<n Maria<m kai< ajpi>ei eijv to<n oi+kon aujtou~ cai>rwn kai< doxa>zwn to<n qeo<n tou~ jIsrah>l.

 

-17-

1 Ke>leusiv de< ejge>neto ajpo< (tou~ jAo>stou) JHrw>dou tou~ basile>wv ajpogra>yasqai, o[soi eijsi<n ejn Bhqlee<m th~v jIoudai>av. (hjnagka>zeto de< jIwsh<f ajpelqei~n ejk Nazare<t eijv th<n Bhqlee<m kai< ei+pen) kai< ei+pen jIwsh>f: ejgw< ajpogra>yomai tou<v uiJou>v mou. tau>thn de< th<n pai~da ti> poih>sw; pw~v aujth<n ajpogra>yomai; gunai~ka ejmh>n; ejpaiscu>nomai. ajlla< qugate>ra; oi+dan oiJ uiJoi< jIsrah>l, o[ti oujk e]stin quga>thr mou. aujth< hJ hJme>ra Kuri>ou poih>sei, wJv bou>letai.

2 kai< e]strwsen to<n o]non, kai< ejka>qisen aujth<n kai< h=lken oJ uiJo<v aujtou~ kai< hjkolou>qhsen Samouh>l (aujto>v). kai< h]ggisan ejpi< mi>lion tri>ton, kai< ejstra>fh jIwsh<f kai< ei+den aujth<n stugnh<n kai< e]legen: i]swv to< ejn aujth~| ceima>zei aujth>n. kai< pa>lin ejstra>fh jIwsh<f kai< ei+den aujth<n gelou~san kai< ei+pen: Maria>mmh, ti> ejsti>n soi tou~to, o[ti to< pro>swpo>n sou ble>pw pote< me<n gelou~nta pote< de< stugna>zon; kai< ei+pen aujtw~|: jIwsh>f, o[ti du>o laou<v ble>pw ejn toi~v ojfqalmoi~v mou, e]na klai>onta kai< kopto>menon kai< e]na cai>ronta kai< ajgalliw~nta.

3 kai< h]lqwsen ajna< me>son th~v oJdou~, kai< ei+pen aujtw~| Maria>mmh: kata>gage> me ajpo< tou~ o]nou, o[ti (t)o< ejn ejmoi< ejpei>gei me proelqei~n. kai< kath>gagen aujth<n ejkei~ kai< ei+pen aujth~|: pou~ se ajpa>xw kai< skepa>sw sou th<n ajschmosu>nhn, o[ti oJ to>pov e]rhmo>v ejstin;

 

-18-

1 Kai< eu=ren ejkei~ sph>laion kai< eijsh>gagen aujth<n kai< pare>sthsen aujth~| tou<v uiJou<v aujtou~ kai< ejxh~lqen zhth~sai mai~an ( JEbrai>an) ejn cw>ra| Bhqlee>m.

2 ejgw< de< jIwsh<f periepa>toun kai< ouj periepa>toun. kai< ajne>bleya eijv to<n po>lon tou~ oujranou~ kai< ei+don aujto<n eJstw~ta, kai< eijv to<n aje>ra kai< ei+don aujto<n e]kqambon, kai< ta< peteina< tou~ oujranou~ hjremou~nta. kai< ejpe>bleya ejpi< th<n gh~n kai< ei+don ska>fhn keime>nhn kai< ejrga>tav ajnakeime>nouv, kai< h+san aiJ cei~rev aujtw~n ejn th~| ska>fh|. kai< oiJ maso>menoi oujk ejmasw~nto, kai< oiJ ai]rontev oujk ajne>feron, kai< oiJ prosfe>rontev tw~| sto>mati aujtw~n ouj prose>feron. ajlla< pa>ntwn h+n ta< pro>swpa a]nw ble>ponta.

3 kai< ei+don ejlauno>mena pro>bata, kai< ta< pro>bata eJsth>kei: kai< ejph~ren oJ poimh<n th<n cei~ra aujtou~ tou~ pata>xai aujta>, kai< hJ cei<r aujtou~ e]sth a]nw. kai< ajne>bleya ejpi< to<n cei>marron tou~ potamou~ kai< ei+don ejri>fouv kai< ta< sto>mata aujtw~n ejpikei>mena tw~| u[dati kai< mh< pi>nonta. kai< pa>nta uJpo< qh~xin (qh>zei, qi>zei, qri>zin, e]kplhxin) tw~| dro>mw| ajphlau>nonto.

 

-19-

1 Kai< ei+don gunai~ka katabai>nousan ajpo< th~v ojreinh~v kai< ei+pe>n moi: a]nqrwpe, pou~ poreu>h|; kai< ei+pon aujth~|: mai~an zhtw~. kai< ajpokriqei~sa> moi ei+pen: ejx jIsrah>l; kai< ei+pon aujth~|: nai>, kuri>a. kai< ei+pe>n moi: ti>v ejstin hJ gennh>sasa ejn th~| sphlai>w|; kai< ei+pon ejgw>: hJ memnhsteume>nh moi. kai< ei+pe>n moi: oujk e]sti sou gunh>; kai< ei+pon aujth~|: Maria>m ejstin kai< ejklhrwsa>mhn aujth<n eijv gunai~ka, h[tiv ajnetra>fh eijv ta< a[gia tw~n aJgi>wn: kai< oujk e]sti mou gunh>, ajlla< su>llhyin e]cei ejk pneu>matov aJgi>ou. kai< ei+pen: eijpe> moi to< ajlhqe>v. kai< ei+pon aujth~|: ejlqe< kai< i]de. kai< ajph~lqen met' aujtou~.

2 kai< e]sth ejn tw~| to>pw| tou~ sphlai>ou, kai< h+n nefe>lh ejpiskia>zousa ejpi< to< sph>laion: kai< ei+pen hJ mai~a: ejmegalu>nqh hJ yuch> mou th~| sh>meron hJme>ra|, o[ti ei+don kaino<n qe>ama kai< para>doxon: o[ti swthri>on tw~| jIsrah<l ejgenh>qh. kai< paracrh~ma hJ nefe>lh uJpeste>lleto ejk tou~ sphlai>ou, kai< ejfa>nh fw~v me>ga ejn tw~| sphlai>w|, w[ste tou<v ojfqalmou<v hJmw~n mh< fe>rein. kai< pro<v ojli>gon to< fw~v ejkei~no uJpeste>lleto, e[wv ejfa>nh to< bre>fov (kai< h+lqen) kai< e]laben masqo<n ejk th~v mhtro<v aujtou~ Mari>av. (kai< ajnebo>hsen hJ mai~a: wJv mega>lh hJ sh>meron hJme>ra, o[ti ei+don to< kaino<n qe>ama tou~to.)

3 kai< ejxh~lqen ejk tou~ sphlai>ou hJ mai~a kai< ajph>nthsen Salw>mhn, kai< ei+pen aujth~|: Salw>mh, Salw>mh, kaino>n soi e]cw dihgh>sasqai qe>ama: parqe>nov ejge>nnhsen, o[ ouj cwrei~ fu>siv ajnqrwpi>nh. kai< ei+pen Salw>mh: zh~| ku>riov oJ qeo>v, eja<n mh< katanoh>sw (eja<n mh< ba>lw th<n cei~ra> mou eijv aujth>n), ouj mh< pisteu>sw, o[ti parqe>nov ejge>nnhsen.

 

-20-

1 Kai< eijsh~lqen Salw>mh kai< ei+pen: Mari>a, schma>tison seauth>n: ouj ga<r mikro<v ajgw<n peri>keitai peri< sou~. kai< kateno>hsen aujth>n. kai< hjla>laxen Salw>mh kai< ejkrau>gase le>gousa: oujai< th~| ajnomi>a| mou kai< oujai< th~| ajpisti>a| mou, o[ti ejxepei>rasa qeo<n zw~nta: kai< ijdou< hJ cei>r mou ejn puri< fle>getai (ajpopi>ptei).

2 kai< e]klinen ta< go>nata aujth~v Salw>mh pro<v to<n despo>thn le>gousa: oJ qeo<v tw~n pate>rwn mou, mnh>sqhti> mou, o[ti spe>rma eijmi< jAbraa<m kai< jIsaa<k kai< jIakw>b: mh< paradeigmati>sh|v me toi~v uiJoi~v jIsrah>l, ajlla< ajpo>dov moi ejmh<n oJloklhri>an.

3 kai< ijdou< a]ggelov kuri>ou e]sth pro<v Salw>mhn le>gwn: Salw>mh, Salw>mh, ejph>kouse ku>riov oJ qeo<v th~v deh>seo>v sou: e]ggison pro<v to< paidi>on kai< ba>stason aujto>, kai< e]stai soi swthri>a mega>lh.

4 kai< prosh~lqen Salw>mh kai< ejba>stasen aujto>, kai< ei+pen: o]ntwv basileu<v me>gav ejgennh>qh tw~| jIsrah>l. kai< eujqe>wv ija>qh Salw>mh kai< ejxh~lqen ejk tou~ sphlai>ou dedikaiwme>nh, kai< ijdou< fwnh< le>gousa aujth~|: Salw>mh, Salw>mh, mh< ajnaggei>lh|v, o[sa ei+dev para>doxa (e[wv e]lqh| eijv jIerousalh>m).

 

-21-

1 Kai< ijdou< jIwsh<f hJtoima>sqh ejxelqei~n eijv th<n jIoudai>an, kai< qo>rubov ejge>neto ejn Bhqlee>m. h+lqan ga<r ma>goi ajpo< ajnatolw~n (ejk Persi>dov) le>gontev: pou~ ejstin oJ tecqei<v basileu<v tw~n jIoudai>wn; ei]domen ga<r aujtou~ to<n ajste>ra ejn th~| ajnatolh~| kai< h]lqomen proskunh~sai aujto>n.

2 kai< ajkou>sav JHrw>dhv ejtara>cqh kai< e]pemyen uJphre>tav pro<(v) tou<v ma>gouv, kai< ajpe>steilen pro<v tou<v ajrcierei~v kai< ajne>krinen aujtou<v le>gwn: pou~ oJ cristo<v genna~tai; oiJ de< ei+pon: ejn Bhqlee<m th~v jIoudai>av: ou[twv ga<r ge>graptai. kai< ajpe>lusen aujtou<v kai< ajne>krine tou<v ma>gouv le>gwn aujtoi~v: ti> ei]dete shmei~on ejpi< to<n gennhqe>nta basile>a; kai< ei+pon oiJ ma>goi: ei]domen ajste>ra pammege>qh la>myanta ejn toi~v a]stroiv tou>toiv kai< ajmblu>nonta aujtou<v tou~ (mh<) fai>nein kai< e]gnwmen, o[ti basileu<v ejgennh>qh tw~| jIsrah>l: kai< dia< tou~to h]lqomen proskunh~sai aujto>n. kai< ei+pen JHrw>dhv: poreuqe>ntev ajkribw~v ejkzhth>sate peri< tou~ paidi>ou: kai< ejpa<n eu[rhtai, ajpaggei>late> moi, o[pwv kajgw< ejlqw<n proskunh>sw aujto>n.

3 kai< ejxh~lqon oiJ ma>goi, kai< ijdou< oJ ajsth>r, o[n ei+don ejn th~| ajnatolh~|, proh~gen aujtw~n, e[wv ou= ejlqw<n e]sth eijv to< sph>laion ejpi< th~v kefalh~v tou~ paidi>ou. kai< ijdo>ntev aujto< oiJ ma>goi meta< th~v mhtro<v aujtou~ Mari>av proseku>nhsan aujto< kai< ajnoi>xantev tou<v qhsaurou<v aujtw~n prosh>negkan aujtw~n dw~ra, cruso<n kai< li>banon kai< smu>rnan. kai< crhmatisqe>ntev uJpo< aJgi>ou ajgge>lou (mh< eijselqei~n eijv th<n jIoudai>an pro<v JHrw>dhn) di' a]llhv oJdou~ ejporeu>qhsan eijv th<n cw>ran aujtw~n.

 

-22-

1 Gnou<v de< oJ JHrw>dhv, o[ti ejnepai>cqh uJpo< tw~n ma>gwn, ojrgisqei<v e]pemyen tou<v foneuta<v keleu>sav aujtoi~v ajnelei~n ta< bre>fh ajpo< dietou~v kai< katwte>rw.

2 ajkou>sasa de< Maria>m, o[ti ta< bre>fh ajnairou~ntai, fobhqei~sa e]laben to< paidi>on meta< jIwsh<f kai< ajpedh>mhsen eijv Ai]gupton, kaqw<v ejcrhmati>sqh aujtoi~v.

3 hJ de< jElisa>bet labou~sa to<n jIwa>nnhn ajne>bh eijv th<n ojreinh<n kai< perieble>peto, pou~ aujto<n ajpokru>yei: kai< oujk h+n aujtoi~v to>pov ajpokrubh~v. to>te stena>xasa le>gei: o]rov, o]rov, de>xai mhte>ra meta< te>knou . ouj ga<r hjdu>nato poreu>esqai. kai< paracrh~ma ejdica>sqh to< o]rov kai< ejde>xato aujth>n. kai< h+n to< o]rov ejkei~no diafai~non aujtoi~v kai< a]ggelov kuri>ou oJdhgw~n aujtou>v.

 

-23-

1 JO de< JHrw>dhv ejzh>tei to<n jIwa>nnhn kai< ajpe>steilen uJphre>tav eijv to< qusiasth>rion kuri>ou pro<v Sacari>an le>gwn: pou~ ajpe>kruyav to<n uiJo>n sou; oJ de< ei+pen aujtoi~v: ejgw< leitourgo<v uJpa>rcw kuri>ou tou~ qeou~ kai< paredreu>w tw~| naw~| aujtou~ kai< ouj ginw>skw, pou~ ejstin oJ uiJo>v mou.

2 oiJ de< uJphre>tai poreuqe>ntev ajnh>ggeilan tw~| JHrw>dh|. kai< ojrgisqei<v oJ JHrw>dhv ajpe>steilen ejk deute>rou pro<v Sacari>an le>gwn: eijpe> moi to< ajlhqe>v, pou~ ejstin oJ uiJo>v sou: oi+dav ga>r, o[ti to< ai=ma> sou uJpo< th<n cei~ra> mou> ejstin. oiJ de< uJphre>tai ajph~lqon kai< ajnh>ggeilan tw~| Sacari>a| tau~ta.

3 kai< ei+pen aujtoi~v oJ Sacari>av: ei]pate tw~| JHrw>dh|: eij kai< to< ai=ma> mou ejkce>eiv, to< pneu~ma> mou oJ despo>thv lh>yetai, plh<n o[ti ajqw~|on ai=ma ejkcu>neiv para< ta< pro>qura tou~ naou~ kuri>ou. ouj ga<r ginw>skw, pou~ ejstin oJ uiJo>v mou. kai< peri< to< dia>fauma ejfoneu>qh Sacari>av. kai< oujk h]|deisan oiJ uiJoi< jIsrah>l, pw~v ejfoneu>qh.

 

-24-

1 jAlla< th~| w[ra| tou~ ajspasmou~ ajph~lqon oiJ iJerei~v, kai< oujk ajph>nthsen aujtoi~v oJ Sacari>av kata< to< eijwqo>v, kai< e]sthsan oiJ iJerei~v prosdokw~ntev to<n Sacari>an tou~ ajspa>sasqai aujto<n ejn eujcai~v kai< doxa>sai to<n qeo>n.

2 croni>santov de< aujtou~ ejfobh>qhsan a[pantev. ajpotolmh>sav de< ei=v ejx aujtw~n eijsh~lqen kai< ei+den para< to< qusiasth>rion kuri>ou ai=ma pephgo>v. kai< ijdou< fwnh< le>gousa: Sacari>av pefo>neutai kai< oujk ejxaleifqh>setai to< ai=ma aujtou~, e[wv ou= e]lqh| oJ e]kdikov aujtou~. oJ de< ajkou>sav to<n lo>gon tou~ton ejfobh>qh kai< ejlqw<n ajnh>ggeile toi~v iJereu~sin, a[ ei+den kai< h]kousen.

3 kai< tolmh>santev eijsh~lqon kai< ei+don to< gegono>v. kai< ta< de< fatnw>mata tou~ naou~ ojlo>luxan, kai< aujtoi< diesci>santo ta< iJma>tia aujtw~n ajpo< a]nwqen e[wv ka>tw. to< de< sw~ma aujtou~ oujc eu=ron, ajll' eu=ron to< ai=ma aujtou~ wJsei< li>qon gegenhme>non. ejxelqo>ntev de< ajnh>ggeilan tw~| law~| o[ti Sacari>av pefo>neutai. kai< h]kousan pa~sai aiJ fulai< tou~ laou~ kai< ejpe>nqhsan aujto<n trei~v hJme>rav kai< trei~v nu>ktav.

4 meta< de< ta<v hJme>rav ejkei>nav ejbouleu>santo oiJ iJerei~v, ti>na ajnasth>swsin eijv to<n to>pon Sacari>ou, kai< e]balon klh>rouv: kai< e]pesen oJ klh~rov ejpi< Sumew~na. aujto<v ga<r h+n crhmatisqei<v uJpo< tou~ aJgi>ou pneu>matov tou~ mh< ijdei~n qa>naton, e[wv a]n i]dh| to<n cristo<n kuri>ou (ejn sarki>).

 

-25-

1 jEgw< de< jIa>kwbov e]graya th<n iJstori>an tau>thn ejn JIerousalh>m, kai< ejdo>xasa to<n despo>thn qeo<n to<n ajpokalu>yanta hJmi~n ta< musth>ria tau~ta.

2 o[ti aujtw~| pre>pei do>xa, kra>tov eijv tou<v aijw~nav tw~n aijw>nwn, ajmh>n.

( jEgw< de< jIa>kwbov oJ gra>yav th<n iJstori>an tau>thn, ejn JIerosolu>moiv qoru>bou genome>nou, o[te ejteleu>thsen JHrw>dhv, sune>stellen eJauto<n ejn th~| ejrh>mw|, e[wv pau>shtai oJ qo>rubov: doxa>sw de< to<n despo>thn to<n do>nta moi th<n sofi>an tou~ gra>yai th<n iJstori>an tau>thn. kai< e]stai hJ ca>riv meta< pa>ntwn tw~n foboume>nwn to<n ku>rion, ajmh>n.)

 

GENESIS MARIAS, APOKALUYIS IAKWB.

Eijrh>nh tw~| gra>yanti kai< tw~| ajnaginw>skonti.


Go to the Chronological List of all Early Christian Writings

Please buy the CD to support the site, view it without ads, and get bonus stuff!

Early Christian Writings is copyright © Peter Kirby <E-Mail>.

Get the CD Now!
MLA
Style

Kirby, Peter. "Infancy Gospel of James." Early Christian Writings. <http://www.earlychristianwritings.com/text/infancyjames-greek.html>.